Over ons privacy beleid

Walter Blom Plants B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Walter Blom Plants B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van 3WT ICT Solutions. 3WT ICT Solutions verwerkt  ppersoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 3WT ICT Solutions heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. 3WT ICT Solutions is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van 3WT ICT Solutions. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 3WT ICT Solutions heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Walter Blom Plants B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Walter Blom Plants B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook
Op onze site staat een Facebook-feed om mensen te wijzen op onze Facebook pagina. Deze feed is een externe link waarbij Facebook zijn eigen tracking software heeft draaien. Facebook is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Facebook niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Facebook diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

About our Privacy Policy

Walter Blom plants B.V. takes your privacy very serious. We therefore only process data that we need for (improving) our service and carefully deal with the information we have collected about you and your use of our services. We never make your information available to third parties for commercial purposes.

This privacy policy applies to the use of the website and the services provided by Walter Blom plants B.V. The effective date for the validity of these conditions is 25/05/2018, with the publication of a new version expires the validity of all previous versions. This privacy policy describes what information about you is collected by us, where this information is used for, and with whom and under what conditions this information may be shared with third parties. We also explain to you how we store your data and how we protect your data from misuse and what rights you have regarding the personal data you provide to us. If you have any questions about our Privacy policy, please contact our contact person for privacy matters, you will find the contact details at the end of our privacy policy.

About the data processing below you can read how we process your data, where we store it, what security techniques we use and for whom the data is transparent.

Webhosting

we make use of web hosting and email services of 3WT ICT Solutions. 3WT ICT Solutions processes personal data on our behalf and does not use your data for their own purposes. However, this batch may collect metadata about the use of the services. These are not personal data. 3WT ICT Solutions has taken appropriate technical and organisational measures to prevent loss and unauthorized use of your personal data. 3WT ICT Solutions is obliged to secrecy under the agreement.

E-mail and mailing lists

we use the services of 3WT ICT Solutions for our regular business e-mail traffic. This party has taken appropriate technical and organisational measures to prevent misuse, loss and corruption of your and our data as much as possible. 3WT ICT Solutions does not have access to our mailbox and we treat all our email traffic confidentially.

Purpose of data processing

general purpose of the processing we use your information solely for the benefit of our services. This means that the purpose of the processing is always directly related to the assignment you provide. We do not use your information for (targeted) marketing. If you share information with us and we use this information to contact you at a later time, we will ask your explicit consent to do so.

Your data will not be shared with third parties, other than to comply with accounting and other administrative obligations. These third parties are all kept to secrecy under the agreement between them and us or an oath or legal obligation.

Automatically collected data

data collected automatically by our website are processed with the aim to further improve our services. This information (for example, your IP address, web browser, and operating system) are not regarded as personal data.

Cooperation in fiscal and criminal investigations

in such cases, Walter Blom plants B.V. may be obliged, on the basis of a legal obligation, to share your data relating to government tax or criminal investigation . In Such a case, we are compelled to share your information, but we will oppose it in the possibilities offered by the law.

Save terms

We save your data as long as you are our client. This means that we keep your customer profile until you indicate that you no longer wish to use our services. If you indicate this to us, we will also take this as a forget request. On the basis of applicable administrative obligations we need to keep invoices with your (personal) data, so we will keep this information for as long as the applicable time limit expires. However, employees no longer have access to your client profile and documents that we have produced as a result of your assignment.

Your rights under the applicable Dutch and European laws will have you as a person concerned certain rights concerning the personal data processed by or on our behalf. We explain to you below what rights these are and how you can rely on these rights.

In principle, we do not send copies of your information to you, but only to your e-mail address already known to us. In the event that you wish to receive the data at a different email address or, for example, by post, we will ask you to legitimize yourself. We maintain an administration of requests, in the case of a forgotten request we administer anonymous data. All transcripts and copies of data will be sent to you in the machine readable data format that we use within our systems. You have the right at all times to lodge a complaint with the Personal data authority if you suspect that we are using your personal data in the wrong way.

Right of access

you always have the right to see the data that we process and that relate to your person or are traceable to them. You can make a request that is similar to our contact person for privacy matters.

You will receive a response to your request within 30 days. If your request is accepted, we will send you a copy of all the information with an overview of the processors who have this information, specifying the category under which we have stored this information.

Rectification right

you always have the right to have the data that we process (have) processed and that relate to your person or be traceable to that effect. You can make a request that is similar to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is accepted, we will send you a confirmation that the data has been updated at the email address we have known.

Right to limitation of processing

you always have the right to restrict the data that we process (or have) that relates to your person or is traceable to that effect. You can make a request that is similar to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is accepted, we will send you a confirmation that the data is not processed until you cancel the restriction.

Right of transferability

you always have the right to have the data that we process (have) processed and that relate to your person or be traceable, by having another party executed. You can make a request that is similar to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is accepted, we will send you a copy of any information about you that we have processed or on behalf of us by other processors or third parties on our familiar email address. In all probability, in such a case, we can no longer continue the service, because the safe linking of data files can no longer be guaranteed.

Right of objection and other rights

in such cases you shall have the right to object to the processing of your personal data by or on behalf of Walter Blom plants B.V. If you object, we will immediately cease the data processing pending the handling of your objection. If your objection Is justified, we will make copies and/or copy of the data that we process (let) be made available to you and then permanently cease processing.

You also have the right not to be subjected to automated individual decision making or profiling. We do not process your information in such a way that this right applies. If you believe this is the case, please contact our contact person for privacy matters.

Cookies Google Analytics
Via Our website are placed cookies from the US company Google, as part of the “Analytics” service. We use this service to track and get reports on how visitors use the website. This information may be required by applicable laws and regulations to provide access to this data. We have not allowed Google to use the analytics information obtained for other Google services.

Facebook on our site allows a Facebook feed to point people to our Facebook page. This feed is an external link where Facebook has its own tracking software running. Facebook may be required to provide access to this information under applicable laws and regulations. We have not allowed Facebook to use the analytics information obtained for other Facebook services.

Third-party cookies in the event that third-party software solutions use cookies, this is stated in this privacy statement.

Changes to the Privacy policy we reserve the right to change our privacy policy at any time. On this page, however, you will always find the latest version. If the new privacy policy relates to the manner in which we process already collected data relating to you, we will notify you by e-mail.